Slovenský

Vitajte na stránke „Hraj zodpovedne“!

„Hraj zodpovedne“ je informačná ponuka o ochrane hráčov lotériovej spoločnosti Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe. V pozícii lídra na rakúskom trhu pokrýva skupina celú oblasť hazardných hier a spolu s inými značkami a produktmi ponúka spoločensky akceptovateľné hazardné hry na najvyššej úrovni. Zodpovedný prístup k hazardným hrám je pevne zakotvený v tradícii skupiny podnikov. Cieľom rozsiahlych opatrení na ochranu hráčov je predchádzať možným škodlivým vplyvom účasti na hazardných hrách.

5-bodový program

Aby hazardná hra zostala zábavou, vyvinuli sme 5-bodový program zodpovedného hrania a implementovali ho do našej skupiny podnikov:

  • ochrana hráčov,
  • pravidelné školenia pracovníkov,
  • zodpovedná reklama,
  • podpora výskumu a spolupráca s poradenskými zariadeniami,
  • zaručenie kvality opatrení a procesov.
     

Zákonné nariadenia

Zaručené je, samozrejme, dodržiavanie podmienok účasti podľa Zákona o hazardných hrách vždy v platnom znení a dodržiavanie udelených licencií. V prvom rade ide najmä o zákonnú hranicu minimálneho veku na prístup k hazardným hrám. Vstup do herní spoločností Casinos Austria a WINWIN Outlets, ako aj kúpa športových stávkovacích produktov spoločnosti tipp3 a účasť na online hazardných hrách na stránke win2day.at sa v Rakúsku povoľuje až po dosiahnutí 18. roku. 

Ďalšie opatrenia

Spoločnosť Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe zaviedla na základe vedeckých poznatkov opatrenia na ochranu hráčov, ktoré sčasti ďaleko presahujú právne nariadenie. Najdôležitejším princípom tejto lotériovej spoločnosti je ochrana mladistvých a jej produkty sa smú preto predávať len tým osobám, ktoré dosiahli 16. rok. Toto obmedzenie sa pravidelne kontroluje metódou Mystery shopping na predajných miestach zmluvných partnerov. 

Ďalej sa testuje potenciálne riziko nových hier pred ich zavedením prostredníctvom medzinárodne využívaného programu vyvinutého na vedeckom základe. Cieľom tejto kontroly je vytvoriť štruktúru a vlastnosti nových hier tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku problematického správania pri hre.

Skupinovo implementovaná smernica Richtlinie zu Responsible Advertising (Smernica o zodpovednej reklame) rovnako zaisťuje, aby boli reklamné a predajné aktivity založené na etických štandardoch, ktoré majú na zreteli spoločensky veľmi citlivé produkty oblasti hazardných hier, a teda prekračujú všeobecné reklamné princípy. Naše reklamné aktivity sa preto nezameriavajú na osoby, ktoré vzhľadom na problematické správanie pri hre patria k zraniteľným skupinám. Bezchybné dodržiavanie medzinárodne certifikovaného kódexu správania sa Code of Conduct Responsible Advertising, ktorý je integrovanou súčasťou smernice, sa zaručuje na základe záväzne stanoveného procesu, pomocou ktorého sa kontrolujú všetky reklamné aktivity pred schválením a realizáciou.

Keď sa hazardná hra aj napriek tomu stane problémom

Závislosť od hier je chorobné nadmerné hranie hazardných hier. O závislosti hovoríme, keď sa hazardná hra stane posadnutosťou a vedúcim stredobodom v živote človeka. Dotknuté osoby investujú príliš veľa času a peňazí, zanedbávajú iné oblasti života, akými sú rodina, voľnočasové záujmy a práca. Vo viacročnom procese strácajú patologickí hráči postupne všetky sociálne väzby, a tým aj sebaúctu a sebadôveru.

Veľmi častou príčinou závislosti od hazardných hier je kritická životná situácia, akou je napríklad strata životného partnera alebo pracovného miesta. U dotknutých osôb nastáva situácia, v ktorej prevládne túžba „ujsť preč z tejto reality“ a intenzívne sa pokúšajú nájsť rozptýlenie. Pritom hrajú hazardné hry stále častejšie so závislosťou. Hazardná hra sa stále viac dostáva do stredobodu života. Aktuálna štúdia (Kalke a kol., 2015) vychádza z toho, že sa to týka asi 1,1 % rakúskej populácie vo veku medzi 14 a 65 rokov.

Prijať pomoc môže byť ťažké, ale nájsť nie!

Keď máte pocit, že máte problémy s hazardnými hrami alebo máte pocit, že takýto problém má vaša blízka osoba, vyhľadajte pomoc! 

Lotériová spoločnosť Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe roky spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú vedeckým výskumom závislosti od hazardných hier a zariadeniami, ktoré môžu poradiť a pomôcť dotknutým osobám a ich príslušníkom. Využite ponuku poradenských miest – anonymne a bezplatne.

Prvú pomoc získate na rakúskej bezplatnej linke podpory Spielerschutz-Hotline lotériovej spoločnosti Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe: 0800 202 304. Samozrejme, garantujeme absolútnu diskrétnosť a mlčanlivosť.