Čeština

Vítejte na stránce „Odpovědné hraní“!

Stránka „Odpovědné hraní“ skupiny společností Casinos Austria a Österreichische Lotterien (Rakouské loterijní hry) poskytuje informace týkající se ochrany hráčů. Jakožto jednička na rakouském trhu pokrývá skupina celé odvětví hazardních her a díky svým značkám a produktům udržuje tento segment na sociálně přijatelné úrovni. Odpovědný přístup ke hře založené na náhodě jakožto produktu je v tradici skupiny hluboce zakořeněný. Rozsáhlá opatření na ochranu hráčů mají za cíl předcházet možným negativním důsledkům hraní hazardních her.

5bodový program

Aby hazardní hra zůstala na úrovni zábavy, vyvinuli jsme 5bodový program Responsible Gaming (Odpovědné hraní) a implementovali jsme ho do naší skupiny:

  • Ochrana účastníků hry
  • Pravidelné školení zaměstnanců
  • Odpovědná propagace
  • Podpora výzkumu a spolupráce s poradenskými zařízeními
  • Zajištění kvality opatření a procesů
     

Zákonná ustanovení

Samozřejmostí je dodržování podmínek účasti podle aktuálního znění zákona o hazardních hrách a také podle přidělených koncesí. Sem patří v první řadě zákonem stanovená věková hranice pro přístup k hazardním hrám jako produktům. Vstup do heren Casinos Austria a WINWIN Outlet a také nákup produktů sportovního sázení tipp3 a účast na on-line hrách na win2day.at jsou v Rakousku povoleny až od dokončeného 18. roku. 

Další opatření

Skupina Casinos Austria a Österreichische Lotterien (Rakouské loterijní hry) zavedla na základě vědeckých poznatků opatření na ochranu hráčů, z nichž některá do značné míry překračují zákonem stanovený rozsah. Důležitou zásadou společnosti Österreichische Lotterien (Rakouské loterijní hry) je například ochrana mládeže. Její produkty tedy smějí být prodávány pouze osobám, které dovršily 16. rok života. Toto omezení, které jsme si sami stanovili, je v prodejnách distribučních partnerů pravidelně kontrolováno prostřednictvím tajných nákupů. 

Dále před zavedením nových her testujeme jejich potenciální rizikovost na základě vědeckých poznatků a pomocí mezinárodně používaných programů. Cílem tohoto testování je nastavit strukturu a vlastnosti nových her tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí rozvoje problematického chování hráčů.

Také Pokyny týkající se odpovědné propagace (Responsible Advertising), které jsme zavedli v celé skupině, zajišťují, aby reklamní a prodejní aktivity splňovaly určité standardy etiky, a zohledňovaly tak zvláštní společenskou citlivost vůči propagovaným produktům z oblasti hazardních her. V této oblasti jdeme dále než všeobecné zásady reklamy. Naše reklamní aktivity tedy necílí na osoby, které patří k ohroženým skupinám, pokud jde o problematické chování hráčů. Důsledné dodržování mezinárodně certifikovaného kodexu odpovědné propagace Code of Conduct Responsible Advertising, který je součástí zmíněných pokynů, je zajištěno tím, že jsou veškeré reklamní aktivity ještě před zadáním a realizací povinně kontrolovány.

Když se hazardní hra přesto stane problémem

Závislost na hraní představuje patologické nadužívání hazardních her. O závislosti hovoříme, když se hraní stane posedlostí, středobodem života, který odvládne všechno ostatní. Postižené osoby investují příliš mnoho času a peněz, zanedbávají ostatní součásti života jako rodinu, volnočasové aktivity nebo své povolání. Během většinou několik let trvajícího procesu ztratí osoby závislé na hře prakticky všechny sociální vazby a s nimi i sebeúctu a sebedůvěru.

Velmi často je vznik závislosti na hraní vyvolán nějakou kritickou událostí v životě, například ztrátou životního partnera nebo zaměstnání. U postižených tak převládne touha „dostat se od toho všeho co nejdál“ a intenzivně hledají nějaký únik. Hraní hazardních her se postupně mění v závislost a stává se středem jejich života. Aktuální studie (Kalke et al, 2015) předpokládá, že je takto postiženo asi 1,1 % obyvatel Rakouska ve věku od 14 do 65 let.

Přijmout pomoc může být těžké, najít ji těžké není!

Máte-li pocit, že máte s hraním hazardních her problém, nebo pokud podobný problém pozorujete u někoho ze svých blízkých, vyhledejte pomoc! 

Skupina podniků Casinos Austria a Österreichische Lotterien (Rakouské loterijní hry) již řadu let spolupracuje s institucemi, které se zabývají vědeckým zkoumáním závislosti na hraní, a také se zařízeními, která poskytují poradenství a péči postiženým osobám a jejich blízkým. Využijte nabídku těchto poraden – anonymně a zdarma.

Základní pomoc vám po celém Rakousku poskytne také bezplatná linka ochrany hráčů provozovaná skupinou Casinos Austria a Österreichische Lotterien: 0800 202 304. Samozřejmě garantujeme absolutní důvěrnost a mlčenlivost.

Casinos Austria
Casinos Austria
Type: pdf
Size: 667 KB